Help pages are only available in Polish
 
Informacja o ochronie danych osobowych
Poniżej znajduje się klauzula informacyjna oraz wzór oświadczeń, jakie są wymagane w momencie zapisie do biblioteki.
U2610 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. telefonu oraz adresu e-mail przez Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika w Szczyrku z siedzibą pod adresem: ul. Beskidzka 106, 43-370 Szczyrk, NIP: 547-008-77-74, w celu zapewnienia kontaktu z biblioteką. Oświadczam, że mam świadomość, iż podanie tych danych jest dobrowolne oraz że zgoda może być cofnięta w każdym czasie. Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury, Promocji i Informacji im. Jana Więzika w Szczyrku z siedzibą pod adresem: ul. Beskidzka 106, 43-370 Szczyrk, NIP: 547-008-77-74.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod-mokpi@szczyrk.pl i/lub poprzez pocztę tradycyjną na adres Administratora.
Dane osobowe będą przetwarzanie w celach związanych z realizacją zadań biblioteki polegających na zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury, i w oparciu o ogólne rozporządzenie o ochronie danych oraz ustawę z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. Na podstawie Pani/a zgody mogą być także przetwarzane dodatkowe dane umożliwiające szybszy kontakt.Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed jej wycofaniem.
Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość zarejestrowania w bibliotece oraz korzystania z jej zbiorów.Dane osobowe zbierane są od osób, których dotyczą lub od przedstawiciela ustawowego. Odbiorcami Pani/a danych osobowych będą podmioty upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa, a także dostawca odpowiedzialny za dostarczanie i obsługę systemów bibliotecznego.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie korzystania przez Panią/Pana z usług biblioteki, a w przypadku wystąpienia kar lub innych należności - do czasu wyegzekwowania tych opłat. Dane osobowe niezbędne do sporządzania statystyk wymaganych przez prawo będą przechowywane do czasu obowiązywania odpowiednich przepisów prawa.
Pani/Pana dane nie bądą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skagi w związku z przetwarzaniem w.w. danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Oświadczam, że zasady korzystania z zasobów Biblioteki, zawarte w Regulaminie, są mi znane i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
Oświadczam, uprzedzony o odpowiedzialności karnej wynikajacej z Kodeksu Karnego, że powyższe dane sa prawdziwe.
Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez Bibliotekę.